menu
Úvodní stránka
Souhrn služeb – ceník
Přihlášení
Registrace
Akce a novinky
Články, cvičení a afirmace
Prodej léčivých kamenů
Více o masážích
Dárkové poukazy
Kontakt
Obchodní podmínky a GDPR

Obchodní podmínky a GDPR

Jdete k nám poprvé?

 • Nevadí. Je to příjemné a rozhodně nemusíte mít strach, že např. po masáži odejdete s modřinami.
 • Pokud máte možnost, před masáží nebo terapií se osprchujte. Součástí studia je sprcha, která je Vám kdykoli k dispozici.
 • Před masáží, nebo terapií se zbytečně nepřejídejte. Raději si dejte něco lehčího. U masáže je dokonce lepší tak 1 hod. před ošetřením nejíst.
 • Před masáží se prosím svlékněte do spodního prádla. Před bioenergetickým ošetřením, nebo terapií doporučujeme převléknout se do pro tělo příjemného oděvu a to nejlépe s přírodního materiálu. V místnosti výkonu služby Vám bude ponecháno soukromí. Přijdeme za Vámi, až nás přivoláte.
 • Hodinky, řetízky a jiné ozdoby je lepší nechat doma, jinak si je prosím před masáží nebo terapií odložte.
 • Před masáží nebo terapií si prosím vypněte mobilní telefon.

Jak se u nás objednávat?

Objednávat na terapii, masáž nebo jakoukoliv jinou službu se můžete nejlépe telefonem a to od 8 do 18 hodin kromě víkendu. Pokud se nedovoláte, s největší pravděpodobností zrovna pracujeme. Při nejbližší příležitosti Vám ale zavoláme zpět. S větším časovým předstihem (alespoň týden) se lze na termínu domluvit také mailem.

Objednání termínu na terapie, masáže a další služby

Objednaní, na námi nabízené služby je závazné. Zrušení nebo změna termínu je možná nejpozději den před výkonem služby. Při pozdní omluvě či neomluvené absenci zákazník zpětně uhradí poskytovateli služeb za způsobenou ztrátu 300 Kč. Zrušení, nebo přeobjednání termínu lze provést pouze telefonicky. Nedostaví-li se klient opakovaně ve sjednaném termínu na masáž nebo nebude-li ochoten respektovat dané provozní podmínky, nebude dále objednáván.

Dárkové poukazy na terapie, masáže a další služby

Objednání klienta obdarovaného poukazem je závazné. Zrušení nebo změna termínu je možná nejpozději den před výkonem služby a to pouze telefonicky. Při pozdní omluvě či neomluvené absenci bude zákazníkovi za způsobenou ztrátu odebrána z kreditu poukazu částka 300 Kč. Nedostaví-li se klient opakovaně ve sjednaném termínu nebo nebude-li ochoten respektovat dané provozní podmínky, nebude dále objednáván a poukaz mu bude zrušen. Platnost dárkových poukázek je 3 měsíce od data jejich vypsání. Nevyčerpanou částku, ani její část, nelze zpětně zákazníkovi proplatit. Po uplynutí doby platnosti propadá hodnota nevyčerpané částky ve prospěch poskytovatele služeb. V případě nemoci nebo u poukazů s hodnotou nad 2000 Kč, lze po dohodě s klientem platnost poukazů prodloužit. Je ale zapotřebí, aby zákazník své onemocnění, nebo jiné vážné důvody co nejdříve nahlásil provozovateli služeb. Na hodnotu zakoupeného dárkového poukazu, nemají vliv případné změny v ceníku služeb. Pokud tedy v období, od zakoupení poukazu po jeho výběr, dojde ze strany provozovatele k úpravě ceny služby, tato změna se nedotkne hodnoty (ceny, délky služby) zakoupeného poukazu. Dárkové poukazy jsou nepřenosné. Vybírat si je mohou jen zákazníci, na které jsou poukazy vystaveny. Zakoupený dárkový poukaz nelze zpětně proplatit.

Dárkový poukaz je možné zakoupit přímo na provozovně. Pokud klient nemá možnost si poukaz vyzvednout osobně, může si jej přímo na webové straně vytisknout. V takovém případě je ale povinen uvědomit provozovatele služby. Není-li domluveno jinak, úhrada poukazu probíhá prostřednictvím bankovního převodu na účet provozovatele služeb.

FKSP poukazy na masáže a další služby

Jedná se o poukazy, které jsou hrazeny s příspěvkových fondů firem a organizací. Na základě objednávky ze strany zaměstnavatele obdarovaného je vystavena faktura s konkrétním jménem. Poukaz nabývá platnosti po jeho úhradě - připsání domluvené částky na účet provozovatele služeb.

Objednání klienta obdarovaného poukazem FKSP je závazné. Zrušení nebo změna termínu je možná nejpozději den před výkonem služby a to pouze telefonicky. Při pozdní omluvě či neomluvené absenci bude zákazníkovi za způsobenou ztrátu odebrána z kreditu poukazu částka 300 Kč. Nedostaví-li se klient opakovaně ve sjednaném termínu nebo nebude-li ochoten respektovat dané provozní podmínky, nebude dále objednáván a poukaz mu bude zrušen. Platnost FKSP poukazů je 6 měsíců od data jejich vypsání. Nevyčerpanou částku, ani její část, nelze zpětně zákazníkovi proplatit. Po uplynutí doby platnosti propadá hodnota nevyčerpané částky ve prospěch poskytovatele služeb. V případě nemoci lze po dohodě s klientem platnost poukazů prodloužit. Je ale zapotřebí, aby zákazník své onemocnění, nebo jiné vážné důvody co nejdříve nahlásil provozovateli služeb. Výběr uhrazeného FKSP kreditu, se vždy řídí dle aktuálního ceníku provozovatele služeb. Zákazník je provozovatelem služeb průběžně informován o stavu svého kreditu a rovněž může kdykoli nahlédnout do knihy, kde je přehledně popsán výběr kreditu, dle data jeho návštěv. FKSP poukazy jsou nepřenosné. Vybírat si je mohou jen zákazníci, na které jsou poukazy vystaveny. Uhrazenou fakturu za FKSP poukaz nelze zpětně proplatit.Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky a dodavatele

 1. Obecná ustanovení
 2. Správce osobních údajů
 3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 4. Zpracování osobních údajů
 5. Příjemci osobních údajů
 6. Záruky
 7. Zabezpečení dat
 8. Vaše práva jako subjektu údajů
 9. Způsob uplatňování vašich práv
 10. Oprava vašich osobních údajů
 11. Vymazání vašich osobních údajů
 12. Odvolání souhlasu
 13. Zpřístupnění a přenositelnost vašich osobních údajů
 14. Právo vznést námitky
 15. Omezení zpracování
 16. Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů
 17. Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ochrana osobních údajů mých zákazníků a obchodních partnerů (dodavatelů) je pro mě prioritou. Vypracoval jsem tyto Zásady zpracování osobních údajů, abych vás jako své zákazníky a/nebo obchodní partnery informovali o tom, jak já, tj. Tomáš Šťastný, IČ 72808691 (dále jen "já" nebo "Podnikatel") vaše osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává v souvislosti s poskytováním mých dodávek a služeb, resp. v souvislosti s nákupem a dodávkami vašich surovin, zboží nebo služeb, pokud při těchto činnostech dochází ke zpracování osobních údajů.

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění mých smluvních či zákonných povinností, a dále pro účely, které jsou popsány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů vám chci poskytnout informace o tom, jakým způsobem shromažďuji, zpracovávám a chráním vaše osobní údaje, a o vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit.

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, zejména mých zákazníků a mých dodavatelů a dalších osob, jejichž osobní údaje můžu zpracovávat, včetně zaměstnanců mých zákazníků/dodavatelů.

Doporučuji vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami zpracování osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů se na mě můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Zpět na index

2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem vašich osobních údajů je Tomáš Šťastný, IČ 72808691, se sídlem Na Hrázce 229/33, 500 09 Hradec Králové.

Zpět na index

3. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce údajů nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zpět na index

4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Pokud jste mým zákazníkem nebo dodavatelem (popř. zaměstnancem nebo jinou kontaktní osobou našeho zákazníka/dodavatele), potřebuji znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje, abych mohl plnit své smluvní povinnosti a abych zajistil efektivní komunikaci mezi smluvními stranami
 • Osobní údaje zpracovávám zejména za účelem uzavření smluvního vztahu a právním základem takového zpracování je tedy plnění smlouvy, případně můj oprávněný zájem. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro uzavření a plnění tohoto smluvního vztahu. Při poskytování mých služeb mi rovněž mohou vznikat zákonné povinnosti, v rámci kterých dochází ke zpracování osobních údajů
 • Rozsah zpracovávaných údajů. Zpracovávám pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění mých povinností a které získávám prostřednictvím výše uvedených zdrojů. Jedná se tak zejména o následující údaje:
  • jméno a příjmení a další identifikační údaje;
  • kontaktní údaje: adresa, e-mail(y), telefonní číslo(a);
  • kontaktní a identifikační údaje vašeho zaměstnavatele, pokud se mnou jednáte jako jeho zaměstnanec či jiná kontaktní osoba našeho zákazníka/obchodního partnera;
  • IČO;
  • DIČ;
  • číslo bankovního úču;
  • IP adresa;
  • podpis;
  • údaje o plnění smlouvy a jiné související údaje vyplývající ze smlouvy.
 • Účel a doba zpracování. Osobní údaje tedy zpracovávám zejména pro účely:
  • Plnění smluvních závazků. Osobní údaje zpracovávám pro plnění kupních a jiných smluv (zejména v souvislosti s prodejem a nákupem zboží a služeb) dále také pro případné reklamace zboží a služeb. Údaje uchovávám po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi mnou a mým zákazníkem/obchodním partnerem.
  • Účetní doklady. Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy zejména fakturách). Podle platných právních předpisů (např. zákona o účetnictví či zákona o DPH) mám povinnost tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud mi tedy vzniká zákonná povinnost tyto doklady archivovat, ukládám spolu s nimi i vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu.
  • Určení, výkon a obhajoba právních nároků. Po ukončení smluvního vztahu s vámi můžu po dobu trvání promlčecích lhůt uchovávat některé z vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu mých práv a případnou obhajobu právních nároků, včetně vymáhání neuhrazených plateb.

Zpět na index

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Osobní údaje, které shromažďuji výše popsanými způsoby, můžu sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související se zajištěním prodeje mého zboží a služeb, jeho doručování, vyřizování objednávek, administrativní podporou či využívání softwarových prostředků. Tyto osoby jsou tak v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje tak můžu sdílet zejména:
  • se subjekty spravujícími moje IT systémy a poskytujícími IT služby;
  • k některým vašim osobním údajům mohou mít výjimečně přístup daňoví poradci či právní zástupci, pokud je to nezbytné pro vymáhání či zaúčtování pohledávek nebo pro ochranu mých oprávněných zájmů;
  • pokud se na mě při výkonu svých pravomocí obrátí orgány veřejné moci s žádostí o poskytnutí informací, jejichž součástí mohou být vaše osobní údaje, budu na základě povinností vyplývajících ze zákona nebo jiného právního aktu povinen v nezbytném rozsahu vaše osobní údaje zpřístupnit.

Zpět na index

6. ZÁRUKY

Se zpracovateli osobních údajů dle předešlého odstavce jsou uzavírány smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako tyto Zásady zpracování osobních údajů.

Zpět na index

7. ZABEZPEČENÍ DAT

Zavedl jsem a udržuji nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňuji stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména opatření zajišťující fyzickou bezpečnost, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarovou ochranu zařízení, na kterých jsou uložena osobní údaje a další opatření.

Zpět na index

8. VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat informace o způsobech zpracování svých osobních údajů a právo na opravu údajů, které o vás jako správce osobních údajů zpracovávám. V určitých případech máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů, dále pak máte právo na přístup ke svým osobním údajům nebo na jejich přenos (např. přenos k jinému poskytovateli služeb). V některých případech máte právo vznést námitky a také právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V případě, že jste mi dříve poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. Jednotlivá práva a způsob jejich uplatnění jsou podrobněji popsány níže.

Zpět na index

9. ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ VAŠICH PRÁV

Pokud uplatníte jakékoliv své právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informuji o přijatém opatření nebo vymazání osobních údajů nebo o omezení zpracování, v souladu s vaším požadavkem, každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle kapitoly 5 těchto Zásad ochrany osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Pokud si přejete uplatnit svá práva a/nebo získat příslušné informace, můžete tak učinit prostřednictvím kontaktní adresy: Tomáš Šťastný, Na Hrázce 229/33, 500 09 Hradec Králové.

Pokud budete uplatňovat svá práva, můžu vás požádat o poskytnutí některých dodatečných osobních údajů, které jste mi dříve již sdělili. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán vámi. Odpovím vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazuji právo tuto lhůtu ve složitých případech prodloužit o další dva měsíce.

Zpět na index

10. OPRAVA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu vašich osobních údajů, které se mnou sdílíte.

Přijímám přiměřená opatření k zajištění toho, abych mohl udržovat vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy mě můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracovávám vaše osobní údaje.

Zpět na index

11. VYMAZÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Můžete mě kdykoliv požádat o vymazání vašich osobních údajů, a to prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Pokud mě kontaktujete s takovou žádostí, smažu bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které mám, pokud vaše osobní údaje již nepotřebuji pro plnění smluvních nebo zákonných povinností či pro ochranu mých oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše. Dále také smažu (a zajistím smazání ze strany zpracovatelů, které pověřuji) všechny vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, pokud jste mi souhlas dříve poskytli.

Zpět na index

12. ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste mi dříve poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Můžete tak učinit prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. V takovém případě vaše osobní údaje smažu postupem dle bodu 11.

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu před jeho odvoláním z vaší strany.

Zpět na index

13. ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PŘENOSITELNOST VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo požadovat informaci o tom, zda o vás zpracovávám osobní údaje a v jakém rozsahu. Rovněž máte právo požadovat, abych vám zpřístupnil osobní údaje, které jste mi poskytli a další osobní údaje týkající se vaší osoby.

Pokud budete požadovat přenos vašich osobních údajů, které zpracovávám na základě plnění smlouvy a/nebo vašeho souhlasu, můžete mě požádat o jejich přenos přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, za předpokladu, že takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob a bude technicky proveditelný.

Zpět na index

14. PRÁVO VZNÉST NÁMITKY

V případě, že vaše osobní údaje zpracovávám na základě mého oprávněného zájmu (např. pokud zpracovávám vaše údaje jakožto kontaktní osoby mého zákazníka/dodavatele), máte právo z důvodu týkajícího se vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud v takovém případě neprokážu mé závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud neprokážu, že tyto údaje jsou nutné pro určení, výkon a obhajobu mých právních nároků, tak tyto údaje nebudu dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažu.

Námitky proti zpracování můžete vznést prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Zpět na index

15. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Pokud mě požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo moji potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezím zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budu zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a já budu ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budu vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

Žádost o omezení zpracování můžete uplatnit prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Zpět na index

16. STÍŽNOST U ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo podat stížnost týkající se mnou prováděného zpracovávání vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

Zpět na index

17. AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Průběžně můžu tyto Zásady zpracování osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění zde.

Zpět na index

Energie Transformace | ©2024 | Petr Bláha
Nastavení souborů cookie
Tato stránka používá soubory cookies pro účely správné funkce webu, webové analytiky a marketingu. Více info

Nastavení cookies

K čemu cookies slouží?

Cookies soubory zajišťují správné fungování základních funkcí našeho webu a přispívají k tomu, abyste si Váš pobyt zde užívali. Níže si můžete vybrat, jaké cookies nám chcete nebo naopak nechcete poskytnout, přičemž své rozhodnutí můžete kdykoliv změnit v zápatí stránky Nastavení souborů cookie.

CONSENT_COOKIE: CONSENT_COOKIE_ID_USER: